U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op evenementen van Het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen indien daar aanleiding voor is. Eventuele veranderingen in de geldende Algemene Voorwaarden zullen op de website van Het Oranje Kruis kenbaar worden gemaakt.

Aanmelding
Aanmelding vindt plaats via een volledig ingevuld inschrijfformulier, waarna de deelnemer direct per e-mail een bevestiging ontvangt. Behandeling van aanmeldingen geschiedt op volgorde van binnenkomst. Het Oranje Kruis behoudt zich het recht voor een aanmelding niet in behandeling te nemen. Hierover ontvangt de aanvrager bericht.

Na betaling ontvangen de deelnemers uiterlijk 1 week voor het evenement hun toegangsbewijs met het dagprogramma. Met een inschrijving via de website Hetoranjekruis.nl verklaart de deelnemer op de hoogte te zijn van de geldende voorwaarden en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Deelnamekosten
De deelnamekosten worden per evenement vastgesteld (zie website Het Oranje Kruis). Dit bedrag is inclusief btw en inclusief lunch en consumpties die worden aangeboden tijdens de bijeenkomst.

Wijzigingen
Het Oranje Kruis behoudt zich het recht voor een aangekondigd evenement niet te laten doorgaan of een datum te wijzigen. Annuleren van een evenement kan tot 5 werkdagen voor aanvang zonder dat Het Oranje Kruis gehouden is tot enige schadevergoeding. Mocht het evenement om veiligheidsredenen (zoals maatregelen vanuit de overheid inzake de bestrijding van corona) niet door kunnen gaan, dan behoudt Het Oranje Kruis zich op ieder moment, ook binnen de gestelde 5 dagen voor aanvang, het recht voor het evenement te annuleren zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding. De deelnemers ontvangen hierover zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald.

Indien het evenement niet door kan gaan, zal Het Oranje Kruis het bedrag voor inschrijving retourneren aan de deelnemers. Eventuele rente en andere kosten zijn voor risico van de deelnemer en worden niet vergoed.

Het Oranje Kruis spant zich maximaal in om een inhoudelijk kwalitatief goed programma met gekwalificeerde sprekers neer te zetten. De organisator behoudt zich het recht voor programmawijzigingen aan te brengen en eventuele wijzigingen door te voeren in sprekers, voor zover deze van tevoren bekend zijn gemaakt bij (potentiële) deelnemers. Deelnemers worden voorafgaand aan de bijeenkomst over eventuele wijzigingen geïnformeerd via de speciale evenementpagina op de website Hetoranjekruis.nl en/of via e-mail (voor zover tijdig bekend bij de organisatie).

Betalingsvoorwaarden
Deelname aan een evenement of congres kan alleen tegen betaling. Bij verhindering is het mogelijk een vervanger aan deze dag te laten deelnemen. Neem hiervoor contact op met Het Oranje Kruis via event@ehbo.nl. De financiële verplichting van de aanmelder c.q. diens opdrachtgever ten opzichte van Het Oranje Kruis vervalt niet als een aangemelde deelnemer niet op komt dagen bij het evenement.

De deelnamekosten dienen direct bij inschrijving per iDeal te worden voldaan. In geval van wanbetaling komen alle kosten die hierdoor ontstaan, alsmede de verschuldigde wettelijke rente vanaf de vervaldatum, voor rekening van de aanmelder c.q. diens opdrachtgever.

Het Oranje Kruis behoudt zich het recht voor personen van wie nog bedragen openstaan van vorige evenementen, niet in te schrijven voor een nieuw evenement.

Annuleringsvoorwaarden
Na aanmelding voor een evenement, maakt Het Oranje Kruis als organisator direct kosten voor de deelname. Het Oranje Kruis hanteert daarom de volgende annuleringsvoorwaarden voor deelnemers:

  • Bij annulering langer dan 21 dagen voor aanvang van het evenement, brengt Het Oranje Kruis €10,- administratiekosten in rekening.
  • Bij annulering tussen 21 en 7 dagen voor aanvang van het evenement, brengt Het Oranje Kruis 50% van het entreegeld in rekening.
  • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement, volgt geen restitutie van het betaalde bedrag.
  • Bij annulering wordt alleen het entreegeld geretourneerd. Mochten er in combinatie met het entreegeld ook producten besteld zijn, dan worden deze producten alsnog geleverd en de daarvoor geïnde gelden niet geretourneerd.

Annulering dient schriftelijk te gebeuren via het mailadres event@ehbo.nl  onder vermelding van bedrijfsnaam (indien van toepassing), naam, adresgegevens, e-mailadres en datum van deelname aan het evenement.

Toegangsbewijs
Na goedkeuring van de aanmelding voor het evenement verstuurt Het Oranje Kruis het toegangsbewijs, inclusief routebeschrijving.
Toegang tot het evenement kan alleen op vertoon van een geldig toegangsbewijs.
Bij verlies kan een nieuw toegangsbewijs worden aangevraagd door een mail te sturen naar event@ehbo.nl.

Aansprakelijkheid
Het Oranje Kruis sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van aanmelding, betaling of deelname aan het evenement uit.
Het Oranje kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot diefstal, vermissing of schade aan of van goederen en/of personen.
Roken is binnen het gebouw niet toegestaan. Het in acht nemen van de brandveiligheid is te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Het Oranje Kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot brandschade en/of schroeischade. Door deelnemers of andere externe betrokkenen veroorzaakte schade zal te allen tijde op de veroorzaker worden verhaald.

Klachten/suggesties
Klachten of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op.